آخرین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و هفتمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه) و جمع پر مهر و ادب دوست،در كافه كتاب پژواك برگزار شد. پس از گذشت سی و هفت جلسه هفتگی ، در تاریخ ۹۸/۸/۲۴ سلسله جلسات خوانش،شرح و تفسیر غزلیات حافظ و …

چهل و دومین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن ادبی پژواک: چهل و دومین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور‌اديبان،شاعران و علاقمندان به شعر و ادبيات فارسي در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات دوشنبه ها ساعت ۱۸ در محل كافه كتاب پژواك واقع در هنرسراي دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار مي شود و حضور …

چهل و نهمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و نهمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر و ادب و معرفت در كافه كتاب پژواك برگزار شد. این جلسات ، شنبه ها ساعت ۱۸ در محل کافه کتاب پژواک،واقع در هنرسرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

چهل و یکمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن ادبی پژواک: چهل و یکمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور‌اديبان،شاعران و علاقمندان به شعر و ادبيات فارسي در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات دوشنبه ها ساعت ۱۸ در محل كافه كتاب پژواك واقع در هنرسراي دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار مي شود و حضور …

چهل و هشتمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و هشتمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر و ادب و معرفت در كافه كتاب پژواك برگزار شد. این جلسات ، شنبه ها ساعت ۱۸ در محل کافه کتاب پژواک،واقع در هنرسرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

سی و ششمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و ششمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه) و جمع پر مهر و ادب دوست،در كافه كتاب پژواك برگزار شد. این جلسات چهارشنبه ها ساعت ۱۸ در محل کافه کتاب پژواک واقع در هنرسرای دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار می …

چهلمین جلسه هفتگی انجمن ادبی پژواک برگزار شد

چهلمین جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك ، با حضور‌اديبان،شاعران و علاقمندان به شعر و ادبيات فارسي در كافه كتاب پژواك برگزار شد. اين جلسات دوشنبه ها ساعت ۱۸ در محل كافه كتاب پژواك واقع در هنرسراي دانشگاه آزاد اسلامى شهرستان بافق برگزار مي شود و حضور شاعران و علاقمندان مزيد امتنان است.  

چهل و هفتمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: چهل و هفتمین جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب آقاى محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر و ادب و معرفت در كافه كتاب پژواك برگزار شد. این جلسات ، شنبه ها ساعت ۱۸ در محل کافه کتاب پژواک،واقع در هنرسرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

سی و پنجمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و پنجمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه) و جمع پر مهر و ادب دوست،در كافه كتاب پژواك برگزار شد. این جلسات چهارشنبه ها ساعت ۱۸ در محل کافه کتاب پژواک واقع در هنرسرای دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار می …

سی و چهارمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك:  سی و چهارمین جلسه محفل حافظ خوانى با حضور جناب آقاى سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه) و جمع پر مهر و ادب دوست،در كافه كتاب پژواك برگزار شد. این جلسات چهارشنبه ها ساعت ۱۸ در محل کافه کتاب پژواک واقع در هنرسرای دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار می …