تازه ها


چهارمين جلسه هفتگى خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار،چهارمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج نظامى
ادامه مطلب
بيستمين جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى پژواك: عصر دوشنبه، شانزدهم ارديبهشت ماه سال جارى ، بيستمين جلسه هفتگي انجمن شعر و ادب
ادامه مطلب
بيست و هفتمين جلسه هفتگى مثنوى خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: بيست و هفتمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى استاد
ادامه مطلب
بُندارِبيدَخش در كافه كتاب پژواك
به گزارش روابط عمومى كافه كتاب پژواك: سي و سومين جلسه هفتگى نمايشنامه خوانى كافه كتاب پژواك با برخوانى (
ادامه مطلب
دوازدهمين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٢/١٣، دوازدهمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
جلسه گفتگو درباره _هنر متعالى_ با حضور اساتيد هنر و ادبيات بافق و پيشكسوت تئاتر استان كرمان در كتابخانه مفيدى
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: يازدهم ارديبهشت ماه سال جارى،جلسه گفتگو درباره _هنر متعالى_ با حضور اساتيد هنر
ادامه مطلب
نوزدهمين جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى پژواك: عصر دوشنبه،نهم ارديبهشت ماه سال جارى ، نوزدهمين جلسه هفتگي انجمن شعر و ادب پژواك
ادامه مطلب
بيست و ششمين جلسه هفتگى مثنوى خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: بيست و ششمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى استاد
ادامه مطلب
حضور ابرمردان تئاتر استان كرمان و استان يزد در كافه كتاب پژواك بافق
شب گذشته چند تن از هنرمندان شهرستان بافق با استاد محمدرضا شجريان و استاد محمدرضا قدس ولى در كافه كتاب
ادامه مطلب
يازدهمين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٢/٦، يازدهمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
سومين جلسه هفتگى خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار،سومين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج نظامى
ادامه مطلب
هجدهمين جلسه هفتگى انجمن ادبى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى پژواك: عصر دوشنبه،دوم ارديبهشت ماه سال جارى ، هجدهيمن جلسه هفتگي انجمن شعر و ادب پژواك
ادامه مطلب
بزرگداشت سعدى ، استاد سخن و غزل در كافه كتاب پژواك برگزار شد.
٩٨/٢/١ بزرگداشت شيخ اجل سعدى در كافه كتاب پژواك برگزار شد. در اين محفل اديب توانا استاد كاظم كريمزاده درباره
ادامه مطلب
بيست و پنجمين جلسه هفتگى مثنوى خوانى پژواك برگزار شد.
٩٨/١/٣١، بيست و پنجمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى استاد محمدرضا فتاحى،با حضور علاقمندان به شعر
ادامه مطلب
دهمين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد.
با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/١/٣٠، دهمين جلسه محفل حافظ خوانى با حضور استاد سيدمحمد آيت اللهى بافقى(دبير جلسه)
ادامه مطلب