تازه ها


هديه جشن سالگرد در كافه كتاب پژواك به خوانش درآمد
به گزارش روابط عمومى كافه كتاب پژواك : عصر جمعه مورخ ٩٨/٣/٣١ ، سي و پنجمين جلسه هفتگى نمايشنامه خواني
ادامه مطلب
نوزدهمين جلسه هفتگي حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٣/٣١، نوزدهمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
هشتمين جلسه هفتگي خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، هشتمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج
ادامه مطلب
بيست و ششمين جلسه هفتگي انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه، بيست وهفم خرداد ماه سال جارى ، بيست و ششمين  جلسه
ادامه مطلب
هجدهمين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٣/٢٤، هجدهمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
بيست و پنجمين جلسه هفتگى انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه، بيستم خرداد ماه سال جارى ، بيست و پنجمين  جلسه هفتگي
ادامه مطلب
سي و دومين جلسه هفتگي مثنوى خواني پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: ٩٨/٣/١٨، سي و دومين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى
ادامه مطلب
هفدهمين جلسه هفتگي حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٣/١٧، هفدهمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
بيست و چهارمين جلسه هفتگى انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه، سيزدهم خرداد ماه سال جارى ، بيست و چهارمين  جلسه هفتگي
ادامه مطلب
سي و يكمين جلسه هفتگى مثنوى خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي و يكمين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى جناب
ادامه مطلب
شانزدهمين جلسه هفتگى حافظ خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با توكل به خدا ، صبح جمعه٩٨/٣/١٠، شانزدهمين جلسه محفل حافظ خوانى با
ادامه مطلب
هفتمين جلسه هفتگي خمسه خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: با عنايت پروردگار، هفتمين جلسه هفتگى خوانش ، شرح و تفسير پنج گنج
ادامه مطلب
بيست و سومين جلسه هفتگي انجمن ادبي پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: عصر دوشنبه، ششم خرداد ماه سال جارى ، بيست و سومين جلسه هفتگي
ادامه مطلب
يك جرعه غزل از تاغ استوارسرزمين شعر و ادب شهرستان بافق،استاد كاظم كريمزاده در سوگ حضرت على(ع)
در خلوت بی بهاری گل غم نوحه گراست وقاری گل در بغض شکسته سکوتم فریاد و فغان وزاری گل می
ادامه مطلب
سي امين جلسه هفتگي مثنوى خوانى پژواك برگزار شد
به گزارش روابط عمومى انجمن ادبى پژواك: سي امين جلسه هفتگى خوانش،شرح و تفسير مثنوى مولانا به دبيرى استاد محمدرضا
ادامه مطلب