انجمن ادبی پژواک مقالات.

سی و دومین جلسه هفتگی جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

چهل و نهمین حافظ خوانی پژواک برگزار شد

سی و یکمین جلسه هفتگی جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

چهل و هفتمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

سی امین جلسه هفتگی جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

چهل و ششمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک برگزار شد

بیست و نهمین جلسه هفتگی جمع خوانی کتاب برگزار شد

دومین شب شعر استانی پیام آزادگی برگزار شد

بیست و هشتمین جمع خوانی کتاب پژواک برگزار شد

پیام آزادگی به عنوان برنامه رسمی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بافق در هفته دفاع مقدس اعلام شد

سایدبار کناری