انجمن ادبی پژواک مقالات.

چهلمین جلسه هفتگی حافظ خوانی برگزار شد

دومین جلسه هفتگی شاهنامه خوانی پژواک برگزار شد

شصت و یکمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

شصتمین جلسه هفتگی مثنوی خوانی پژواک برگزار شد

اولین جلسه هفتگی (شرح پریشانی) در خانه فرهنگ برگزار شد.

نهمین جلسه هفتگی خوانش و شرح کلیات سعدی در خانه فرهنگ برگزار شد.

اولین جلسه شاهنامه خوانی پژواک،در خانه فرهنگ برگزار شد.

سی و هشتمین جلسه هفتگی حافظ خوانی پژواک،در خانه فرهنگ برگزار شد.

پنجاه و نهمین جلسه مثنوی خوانی پژواک،در خانه فرهنگ برگزار شد.

بزرگداشت ناجی بافقی

سایدبار کناری